16812C_PH_3D_Rangoli_160613_YA_VRayPhysicalCamera056_2016-06-13_GI10_02